<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

bitkub-2022-769x90

IMF กล่าว Cryptocurrency และ CBDC มีประสิทธิภาพด้านการชำระเงินมากว่าตัวเลือกอื่นในปัจจุบัน

bitkub-2022-768x90

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ IMF ได้บอกว่า Cryptocurrency อาจเป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพกว่าการเงินแบบดั้งเดิม

ใน Blog ของ IMF เมื่อวันที่ 16 มิถุนายนได้ระบุว่า Cryptocurrency บางสกุล และ CBC สามารถเป็นตัวเลือกทางการชำระเงินที่ดีกว่าเครดิตและเดบิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการใช้พลังงาน

“ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของ CBDC และ Cryptocurrency บางประเภทว่าสามารถประหยัดพลังงานได้มากกว่ารูปแบบการชำระเงินในปัจจุบัน เช่น บัตรเครดิตและบัตรเดบิต”

bitazza-may-768x90

การรวม Cryptocurrency กับบัตรชำระเงิน

นอกจากนี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศยังเปิดเผยว่าธนาคารกลางบางแห่งกำลังพิจารณาให้ CDBC อยู่ในบัตรที่จับต้องได้ ดังนั้นจึงควรมีแนวทางในการลดการใช้พลังงาน และหน่วยงานยังระบุว่าการรวม Cryptocurrency และ CBDC เข้ากับบัตรจะทำให้มีการยอมรับมันมากขึ้น

IMF ยอมรับว่า แม้ว่าอนาคตของการเงินจะยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด แต่ผู้ที่กำหนดนโยบายที่จะพิจารณาการนำ CBDC และ Cryptocurrency ไปใช้ควรพิจารณาปัจจัยด้านพลังงานอย่างครอบคลุม

ตามที่สถาบันกำหนด การใช้พลังงานเป็นหัวใจหลักของอนาคตของระบบการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบที่มีการใช้เทคโนโลยีบัญชีแยกประเภทแบบกระจาย

อย่างไรก็ตาม IMF ชี้ให้เห็นว่า Cryptocurrency ที่ใช้ระบบ Poorf-of-Work เช่น Bitcoin จะใช้พลังงานมากกว่าบัตรเครดิต และแนะนำให้ Cryptocurrency พัฒนาไปจนถึงระดับที่ “การใช้พลังงานจอง Crypto ต่ำกว่าบัตรเครดิต”

คำเตือนของ IMF เกี่ยวกับคริปโต

ก่อนหน้านี้ IMF มองว่าการเติบโตของ Cryptocurrency เป็นภัยต่อเสถียรภาพทางการเงิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้หาทางดูแลและออกกฏที่จำเป็นสำหรับมันอย่างรวดเร็ว และทาง IMF ยังได้เผยแพร่แนวทางในการพัฒนากรอบการกำกับดูแล Cryptocurrency ทั่วโลก

ที่น่าสนใจคือนาง Gita Gopinath หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ IMF คัดค้านแนวคิดเรื่องการห้าม cryptocurrency ทั้งหมด แต่เรียกร้องให้มีการควบคุมเป็นภาคส่วน ซึ่งการผลักดันของเธอเป็นสิ่งจำเป็นต่อในการปกป้องอุตสาหกรรมที่เกิดใหม่นี้

miningpro-may-768x90