<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

bitkub-2022-769x90

ก.ล.ต. มีคำสั่งให้ Zipmex เปิดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลตาม Trading rules รวมถึงระบบฝากและถอนเหรียญ

bitkub-2022-768x90

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

ตามประกาศฉบับที่ 121/2565 ในวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กล่าวถึง Zipmex Thailand เกี่ยวกับการเปิดซื้อขายตาม Trading Rule รวมถึงการฝากและถอนสินทรัพย์ดิจิทัล

หลังจากที่ Zipmex Thailand ได้เผชิญหน้ากับสถานการณ์ไม่สู้ดีในช่วงที่ผ่านมาหลังบริษัทได้นำสินทรัพย์ดิจิทัลฝากไว้กับ Barbel Finance และ Celsius ก่อนที่จะเกิดปัญหาการระงับการถอนเงินที่เป็นที่พูดถึงกันทั่วโลก

ตามที่ปรากฏว่า Zipmex ยังไม่ได้เปิดให้มีการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Trading rules) ของบริษัทตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งยังไม่เปิดให้ลูกค้าฝากและถอนสินทรัพย์ดิจิทัลใน Trade Wallet ได้ครบทุกเหรียญซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน

bitazza-may-768x90

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 พิจารณาแล้ว อาศัยอำนาจตามมาตรา 35 วรรคหนึ่งแห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 มีมติสั่งการให้บริษัทเปิดให้ซื้อขายตามหลักเกณฑ์ Trading rules ของบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งเปิดให้ลูกค้าสามารถฝากและถอนสินทรัพย์ดิจิทัลได้ โดยใช้ความระมัดระวังตามมาตรฐานหรือเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มความคุ้มครองแก่ทรัพย์สินของลูกค้าและเพื่อประโยชน์ในการใช้บริการของลูกค้าในการซื้อขาย หรือฝากและถอนสินทรัพย์ดิจิทัล โดยในระหว่างนี้ให้บริษัทพิจารณาการรับลูกค้าใหม่ให้มีความเหมาะสมและเพียงพอ โดยให้คำนึงถึงลักษณะ ขนาด ปริมาณ ความซับซ้อนและความหลากหลายของธุรกิจและบริการ ตลอดจนความเสี่ยงที่เกี่ยวกับธุรกิจและบริการดังกล่าวด้วย 

อย่างไรก็ตาม ก.ล.ต. ได้กำหนดระยะเวลาให้บริษัทดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 วันนับแต่วันที่สำนักงาน ก.ล.ต. มีหนังสือแจ้งคำสั่ง โดยถือได้ว่าบริษัทจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จในวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 

miningpro-may-768x90