<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

คริปโตเคอร์เรนซี และ โทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจํานวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

bitkub-2022-769x90

ก.ล.ต. ชี้แจง “หลักเกณฑ์การคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัล”ของผู้ประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายคริปโต

bitkub-2022-768x90

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

เมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี้ เพจเฟสบุ๊คของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกมาให้ข้อมูลถึงกรณี “Listing rules” หรือ “หลักเกณฑ์การคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัล”ของผู้ประกอบธุรกิจประเภทศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ :

ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Exchange) มีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัล (Listing rules) โดยแต่ละแห่งจะกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกสินทรัพย์ที่จะนำมาให้บริการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายฯ ของตนเอง ซึ่งต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.

อย่างไรก็ดี Listing rules ของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลแต่ละแห่งจะมีความแตกต่างกัน และการพิจารณาตามปัจจัยที่กำหนดถือเป็นดุลพินิจของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลแต่ละแห่ง เช่น บางแห่งอาจจะกำหนดเกณฑ์คุณสมบัติขั้นต่ำของ
เหรียญ ซึ่งเหรียญที่ลิสต์ก็ต้องผ่านเกณฑ์ที่กำหนดนั้นด้วย สำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบ หากพบว่า เหรียญไม่ผ่านเกณฑ์ของศูนย์ซื้อขายฯ ที่กำหนดใน Listing rules คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจสั่งการให้ศูนย์ซื้อขายฯ นั้น
ต้องปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ศูนย์ซื้อขายฯ ได้กำหนดไว้

bitazza-may-768x90


จากประกาศข้างต้น อาจสรุปได้ว่า ก.ล.ต. ไม่มีอำนาจกำหนดให้ลิสต์สินทรัพย์คริปโตตัวไหน หรือเพิกถอนสินทรัพย์ตัวไหน เว้นแต่จะชี้แจงได้ว่า เหรียญนั้น ๆ ไม่เป็นไปตามกฏการลิสต์ (Listing Rule) ที่ exchange เป็นคนกำหนด

miningpro-may-768x90