<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>
bitkub-2022-769x90
bitkub-2022-300x250

วุฒิสภาสหรัฐฯ เสนอร่างกฎหมายใหม่ เพื่อปกป้องเว็บเทรด Crypto จาก SEC

bitkub-2022-769x90
bitkub-2022-300x250
ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

สมาชิกวุฒิสภาสังกัดพรรค Rupublican เสนอร่างกฎหมายที่จะช่วยปกป้องเว็บเทรด Crypto จากการดำเนินการบังคับใช้อำนาจของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ (SEC)

จากรายงานล่าสุด นาย Bill Hagerty สมาชิกวุฒิสภาจากรัฐ Tennessee กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการเสนอร่างกฎหมาย Digital Clarity Act ประจำปี 2022 เพื่อปกป้องเว็บเทรด Crypto จาก SEC ที่พยายามเข้ามามีบทบาทและสร้างระเบียบในสินทรัพย์เสมือน

นาย Bill Hagerty กล่าวว่า ความคลุมเครือของกฎระเบียบที่ใช้ในปัจจุบันทำให้นักลงทุนและผู้ที่ทำอาชีพเกี่ยวข้องกับ Crypto  ประสบความยากลำบากในการดำเนินการในสหรัฐฯ ซึ่งเป็นขัดขวางการเติบโตของอุตสาหกรรมนี้

bitazza-may-300x250
bitazza-may-768x90

โดยนาย Bill Hagerty ได้กล่าวในแถลงการณ์ว่า

“การที่กฎระเบียบเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลในปัจจุบันมีความคลุมเคลือ ทำให้นักลงทันและธุรจกิจต่าง ๆ ในปัจจุบัน มีทางเลือกอยู่เพียงแค่ 2 ทางระหว่าง ทนอยู่กับกฎระเบียบที่ไม่ชัดเจนในสหรัฐอเมริกา หรือย้ายไปต่างประเทศไปยังตลาดที่มีกฎระเบียบด้านสินทรัพย์ดิจิทัลที่ชัดเจนมากกว่า

น่าเศร้าที่สถานการณ์เช่นนี้ได้ขัดขวางนักลงทุนที่ไม่มีความกล้ามากพอ รวมถึงอาชีพที่เกี่ยวข้องในสหรัฐฯ ขัดขวางการเติบโตและยับยั้งสภาพคล่องของตลาดสกุลเงินดิจิทัลในสหรัฐฯ”

ร่างกฎหมายนี้จึงเป็นขั้นตอนสำคัญในการส่งเสริมสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีความจำเป็นอย่างมาก และช่วยลบข้อจำกัดในการเข้าถึงตลาด Crypto ที่กำลังเติบโตและมีสภาพคล่องทางการเงิน”

อย่างไรก็ตามยังไม่มีการให้รายละเอียดว่าร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวนี้จะมีการเปิดเผยเรื่องการใช้อำนาจของ SEC ต่อแวดวง Crypto อย่างไร

เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา นาย Bill Hagerty ได้เสนอพรบ.ความโปร่งใสของเหรียญ stablecoin ร่างกฎหมายที่จะช่วยจัดประเภทสินทรัพย์ Crypto ว่าเหรียญสกุลไหนเป็น stablecoin และสามารถเปลี่ยนเป็นสินทรัพย์อื่น  ๆได้อย่างไร

โดยร่างกฎหมายนี้จะกำหนดให้ stablecoin สามารถเปลี่ยนไปเป็นเงินสกุลดอลลาร์หรือหลักทรัพย์ของรัฐบาลที่มีระยะไม่เกิน 12 เดือน และกฎหมายฉบับนี้ยังได้กำหนดให้ผู้สร้างสินทรัพย์ Crypto ที่มีการ peg มูลค่าอยู่กับดอลลาร์เปิดเผยเงินสำรองในรายงานการตรวจสอบโดยรัฐอีกด้วย

ที่มา: The Daily Hodl