<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

MakerDAO ธนาคารกลางของ DeFi เพิ่มอัตราผลตอบแทนคงที่ 1% สำหรับผู้ถือ DAI ที่ฝากเงินผ่าน DSR

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

MakerDAO ได้เปิดตัวอัตราผลตอบแทนคงที่ใหม่หลังจากการลงคะแนนเสียงของผู้บริหาร โดยผู้ถือ DAI ที่ฝากการถือครองไว้ใน smart contract  “DAI Savings Rate (DSR)” จะได้รับผลตอบแทนคงที่ 0.1%

DSR ได้เปิดตัวครั้งแรกในปี 2018 โดยช่วยให้ผู้ใช้สามารถฝาก DAI ไว้ใน smart contract และเริ่มรับดอกเบี้ยจากการถือครองของพวกเขาได้ แม้ว่าจะมีความสนใจเป็นจำนวนมากแต่ก็มีผู้ใช้งานเพียง 0.1% เท่านั้น

DAI เป็นเหรียญ Stablecoin ที่ตรึงมูลค่าเงินดอลลาร์แบบกระจายอำนาจของ MakerDAO ได้รับการสนับสนุนโดยการรวมกันของสินทรัพย์ที่กระจายอำนาจ เช่น Ethereum, Wrapped Bitcoin เป็นต้น พร้อมทั้งมี Stablecoin อื่น ๆ คอยหนุนหลัง เช่น USDC ของ Circle

หลังจากการลงคะแนนเสียงของผู้บริหารเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม ก็ได้ดำเนินการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของโปรโตคอลขึ้นเป็น 1% ทั้งนี้สมาชิกของระบบนิเวศการกำกับดูแลของ MakerDAO ได้รับตัวเลือกในการลงคะแนนให้คงอัตราไว้ที่ 0.1% หรือเพิ่มจาก 0.25% เป็น 1%  

อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยของโปรโตคอลแล้ว การลงคะแนนเสียงยังส่งผลต่อการเปิดตัวประเภทห้องนิรภัยใหม่เพื่อสร้างโทเคน DAI มากขึ้นโดยใช้ Gnosis (GNO) เป็นหลักประกัน

ทั้งนี้จะมีการเลิกใช้งานประเภทห้องนิรภัย RENBTC และการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ต่างๆ ของ MakerDAO Open Market Committee โดยการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ส่วนใหญ่เกี่ยวกับจำนวนหนี้ที่ห้องนิรภัยต่าง ๆ สามารถเข้าร่วมได้อย่างปลอดภัย