<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

ประธานาธิบดีบราซิลคุมเข้ม ! ผ่านร่างกฎหมายกำกับดูแลการใช้ Bitcoin เพื่อการชำระเงิน

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

Jair Bolsonaro ประธานาธิบดีบราซิล ได้เซ็นลงนามในร่างกฎหมายที่กำหนดกรอบการกำกับดูแลที่สมบูรณ์สำหรับการซื้อขายและการใช้ bitcoin ในประเทศ อ้างอิงตามรายงานของรัฐบาลกลาง (DOU)

Jair Bolsonaro ได้ผ่านร่างกฎหมายจากสภาคองเกรสโดยไม่มีการแก้ไข ตามรายงานที่ผ่านมา กฎหมายใหม่นี้จะถือว่า Bitcoin เป็นตัวแสดงมูลค่าแบบดิจิทัลที่สามารถใช้ในการชำระเงินและสินทรัพย์ที่สามารถใช้ในลงทุนได้ในภูมิภาคอเมริกาใต้

สินทรัพย์เสมือนคือ “ตัวแสดงมูลค่าแบบดิจิทัลที่สามารถเจรจา หรือส่งต่อทางอิเล็กทรอนิก หรือใช้เพื่อชำระเงินหรือการลงทุน” ร่างกฎหมายเขียนระบุ

กฎหมายใหม่นี้จะมีผลบังคับใช้ในอีก 180 วันให้หลังจากการเซ็นลงนาม และไม่ได้ทำให้ Bitcoin หรือ Crypto สกุลใดถูกใช้เป็นเงินสดภายในประเทศ การทำให้ Bitcoin ใช้ชำระเงินได้นี้ มีความหมายต่อการประยุกต์ใช้ Bitcoin และสามารถทำให้เกิดกรณีการใช้งาน Bitcoin มากขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตาม แนวทางการประยุกต์ใช้อนาคตขึ้นอยู่กับการบังคับใช้กฎหมาย

หน่วยงานที่จะทำการกำกับดูแลตลาด Crypto จะถูกกำหนดโดยรัฐบาล โดยคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางบราซิล (BCB) จะทำการกำกับดูแลเรื่องการใช้ Bitcoin เพื่อชำระเงิน ในขณะที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของประเทศ (CVM) จะคอยระวังภัยในเรื่องการลงทุนใน Crypto ทั้ง BCB, CVM และหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐบาลกลาง (RFB) จะช่วยฝ่ายนิติบัญญัติในการร่างกฎหมาย

หาก BCB รับเป็นผู้เฝ้าระวังในภาคการลงทุนใน Crypto มีแนวโน้มว่าผลลัพธ์จะออกมาไม่ดีนัก Bitcoin อาจจะไม่ถูกนำมาใช้ในการชำระเงินมากเท่าที่ควร Jair Bolsonaro ได้กล่าวหลายครั้งว่า เขาไม่เห็นว่า Crypto จะเป็นตัวเลือกที่ดีในการชำระเงินเมื่อเทียบกับเงินเฟียต เนื่องจากลักษณะเฉพาะของ Crypto มีความผันผวนสูง ยิ่งไปกว่านั้น BCB ยังมีการพัฒนา Real Digital สกุลเงินดิจิทัลของตัวเอง ซึ่งหากเป็นไปตามแผนประเทศจะเริ่มใช้งาน CBDC ในปี 2024

ความชัดเจนด้านกฎระเบียบในภาคส่วน Crypto ได้สนับสนุนให้ธุรกิจต่าง ๆ สำรวจวิธีการชำระเงินอย่างใกล้ชิดขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้มีการประยุกต์ใช้ Bitcoin มากขึ้นในฐานะเป็นตัวกลางในการเทรดในบราซิล โดยไม่คำนึกว่า BCB จะให้การรับรองการชำระเงินด้วย Bitcoin หรือไม่


ที่มา: Bitcoin Magazine