<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

Bank of America กล่าวว่า CBDC คืออนาคตทางการเงินและการชำระเงิน

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

สกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางจะมีศักยภาพเพียงพอที่จะปฏิวัติระบบการเงินทั่วโลกเนื่องจาก CBDC และ Stablecoin เป็นวิวัฒนาการตามธรรมชาติของเงินและการชำระเงิน ตามการรายงานของธนาคารแห่งอเมริกา (BAC) เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา

“CBDCs ไม่ได้เปลี่ยนคำจำกัดความของเงิน แต่มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการและเวลาที่โอนมูลค่าในอีก 15 ปีข้างหน้า”

ทั้งนี้ Alkesh Shah  นักวิเคราะห์คริปโตชื่อดังกล่าวเสริมว่าสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางมีศักยภาพในการปฏิวัติระบบการเงินโลกและอาจเป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของเงิน

โดยทั่วไปแล้ว CBDC จะใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนผ่านการเปลี่ยน Stablecoin เป็นสกุลเงินดิจิทัลประเภทหนึ่งที่มีมูลค่าถูกตรึงไว้กับสินทรัพย์อื่น เช่น ดอลลาร์สหรัฐหรือทองคำ

ประโยชน์และความเสี่ยงของ CBDC ขึ้นอยู่กับการออกแบบและการออก แต่ Bank of America คาดว่าธนาคารกลางในประเทศที่พัฒนาแล้วและกำลังพัฒนาจะมุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพการชำระเงินและการเข้าถึงทางการเงินตามลำดับ

ถึงกระนั้น CBDC ก็ไม่ได้ปราศจากความเสี่ยง แต่พวกมันอาจผลักดันการแข่งขันกับเงินฝากธนาคาร และอาจนำไปสู่การสูญเสียอำนาทางการเงินและการแข่งขันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก 

อย่างไรกก็ตามการออก CBDC อาจไม่เกิดขึ้นมานานกว่าทศวรรษสำหรับบางมณฑล แต่คาดว่าธนาคารกลางจะรับเอาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีหรือความเสี่ยงที่ไม่เกี่ยวข้องในระยะยาว