<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

CZ ลั่น ! “ใครใคร่ใช้ Crypto ใช้ ใครใคร่ถือเงินเฟียตถือ” เพราะ Crypto ไม่ได้ต่อสู้กับเงินเฟียต

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

Changpeng “CZ” Zhao CEO บริษัท Binance กล่าวแสดงความคิดเห็นบน Twitter ของ Mike Novogratz CEO บริษัท Galaxy Investment Partners ที่ได้แสดงความเห็นถึงนาย Agustín Carstens ผู้จัดการทั่วไปจากธนาคาร BIS ผู้ที่กล่าวว่า เงินเฟียต “จะเอาชนะ” Crypto ได้ และ “เทคโนโลยีไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อควบคุมเงิน”

Mike Novogratz กล่าวว่า “ผมคิดว่า Agustín Carstens มีมุมมองที่ดื้อรั้นที่ไม่ได้เป็นไปตามความเป็นจริง” เมื่อมองจากความจริงที่ว่าเงินเฟียตนั้นเสื่อมค่าลงอย่างต่อเนื่อง ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา

CZ กล่าวว่า “นี่ไม่ใช่การต่อสู้ เทคโนโลยีไม่จำเป็นต้องสู้กับใคร ถ้าคุณชอบคุณก็ใช้มัน ถ้าคุณไม่ชอบคุณก็ไม่ต้องใช้ เรื่องมันก็แค่นั้น” CZ เสริมว่า ผู้คนจะหันมาใช้ Crypto มากขึ้นเรื่อย ๆ

การเสื่อมค่าของเงินเฟียตไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ เนื่องจากเงินเฟียตสามารถผลิตขึ้นมาใหม่ได้เรื่อย และมีอุปทานที่ไม่จำกัด สิ่งนี้จะนำไปสู่ภาวะเงินเฟ้อในที่สุด

Bitcoin จึงถูกมองว่า เป็นสกุลเงินใหม่ที่ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อที่หลายประเทศกำลังประสบในปัจจุบัน เนื่องจากจำนวน Bitcoin มีจำนวนจำกัด ไม่สามารถผลิตเพิ่มได้ ทำให้มูลค่าของ Bitcoin มีมั่นคงมากกว่า

Bitcoin ยังสะดวกต่อการทำธุรกรรม เนื่องจาก Bitcoin ไม่มีคนหรือกลุ่มคนควบคุมอยู่เบื้องหลัง และสามารถทำธุรกรรมข้ามประเทศได้โดยไม่จำเป็นต้องแปลงสกุลเงิน ทำให้ Bitcoin ถูกเรียกว่าเป็น “ทองคำดิจิทัล” ในฐานะที่ Bitcoin สามารถรักษามูลค่าได้ หรือที่เรียกว่า “Store of value”

การเกิดขึ้นของ Bitcoin ตามมาด้วย Crypto สกุลต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มี Crypto สกุลใดที่สามารถขึ้นมาทำหน้าที่แทนที่ Bitcoin ได้ในขณะนี้

ทั้งนี้ แม้ว่า Bitcoin จะถูกมองว่าเป็นเครื่องมือในการต่อต้านเงินเฟ้อ แต่ Bitcoin และ Crypto สกุลอื่น ๆ ก็ไม่ได้มีจุดประสงค์ในการเข้ามาแทนที่เงินเฟียตแต่อย่างใดตามมุมมองของผู้ก่อตั้ง Binance

เทคโนโลยีที่ก่อให้เกิด Crypto ขึ้นนี้ จึงไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อต่อสู้กับเงินเฟียต แต่เป็นการเกิดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจที่เงินเฟียตอาจไม่สามารถแก้ไขได้เพียงลำพัง