<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

หุ้นธนาคารคริปโต Silvergate ร่วงแรงถึง 31% หลังยื่นรายงานประจำปีล่าช้า ก่อเกิดข้อสงสัยในอนาคต

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

ธนาคาร Silvergate ประกาศว่าจะยื่นรายงานประจำปี 10-K ล้าช้าออกไปอีก 2 สัปดาห์ส่งผลทำให้ราคาหุ้นลดลงกว่า 30% หลังจากผ่านไปหลายชั่วโมง

แบบฟอร์ม 10-K เป็นเอกสารที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อสะท้อนภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับธุรกิจและสถานะทางการเงิน โดยธนาคารคริปโต Silvergate ระบุว่าต้องใช้เวลาอีกสองสัปดาห์ในการจัดทำรายงานสำหรับปีงบประมาณ 2022

ทั้งนี้ทางธนาคาร Silvergate ได้ชี้แจงถึงเหตุผลในเรื่องของการยื่นเอกสารล่าช้าว่าบริษัทได้มีการขายตราสารหนี้เพิ่มเติมในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ ทำให้ธนาคารต้องจัดทำบันทึกรายงานผลขาดทุนเพิ่มเติม 

“การขาดทุนเพิ่มเติมเหล่านี้จะส่งผลเสียต่ออัตราส่วนเงินกองทุนตามกฎระเบียบของบริษัทและธนาคารซิลเวอร์เกต ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท (“ธนาคาร”) และอาจส่งผลให้บริษัทและธนาคารมีเงินกองทุนน้อยกว่าที่มีฐานะดี” บริษัทระบุเหตุผลในการยื่นแจ้งล่าช้า

“นอกจากนี้ บริษัทกำลังประเมินผลกระทบสำหรับเหตุการณ์ที่จะตามมาเหล่านี้มีผลต่อความสามารถในการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาสิบสองเดือน หลังจากการออกงบการเงิน” Silvergate กล่าวเสริม

“ขณะนี้บริษัทกำลังอยู่ในขั้นตอนของการประเมินธุรกิจและกลยุทธ์ใหม่ในแง่ของธุรกิจและความท้าทายด้านกฎระเบียบที่กำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน”

ธนาคาร crypto ยังกล่าวเสริมต่อไปอีกด้วยว่า ตอนนี้ธนาคารกำลังอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการขั้นตอนเพิ่มเติมและจัดเตรียมเอกสารตามที่ร้องขอโดยสำนักงานบัญชีสาธารณะที่จดทะเบียนอิสระเพื่อดำเนินการตรวจสอบต่างๆ ให้เสร็จสิ้น

ทั้งนี้ Silvergate อธิบายว่ามีปัจจัยหลายอย่างที่อาจส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของบริษัทในอนาคตอันใกล้นี้

ที่มา : cointelegraph