<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

Zipmex ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตผู้ให้บริการซื้อขายและนายหน้าสินทรัพย์ดิจิทัล!

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ได้ออกมาประกาศให้บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (Zipmex) ถูกเพิกถอนจากการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคมเป็นต้นไป

การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เสนอ กลต. ทำการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลของ Zipmex เนื่องจากบริษัทมีฐานะทางการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ลูกค้า รวมถึงขาดความสามารถในการประกอบธุรกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 (พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ) ได้

และถึงแม้ว่าทาง ก.ล.ต. จะได้มีมติสั่งให้ Zipmex ดำเนินการแก้ไขปัญหาแล้ว แต่ทางบริษัทก็ไม่ได้สามารถแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดเอาไว้ได้ แม้ว่า ก.ล.ต. มีมติให้ระงับใบอนุญาตชั่วคราวเพื่อให้ Zipmex แก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วก็ตาม

ส่งผลให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาว่า Zipmex ไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ตามคำสั่ง และได้ยื่นมติเสนอแนะต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของ Zipmex และสั่งให้ Zipmex ระงับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

โดยทาง Zipmex จะเป็นต้องโอนทรัพย์สินคืนลูกค้าหรือตามคำสั่งของลูกค้าภายใน 15 วัน และถ้าหากลูกค้าไม่มาแจ้งความประสงค์หรือรับทรัพย์สินคืนภายในกำหนด ทาง Zipmex ต้องจัดให้มีการฝากทรัพย์สินไว้ในระบบอีก 30 วันนับแต่วันที่ครบกำหนดข้างต้น พร้อมทั้งรายงานการดำเนินการแต่ละขั้นตอนให้ ก.ล.ต. ให้รับทราบ

ทั้งนี้ Zipmex ยังคงมีสถานะเป็นบริษัทจำกัดซึ่งมีสิทธิหน้าที่และความรับผิด ตลอดจนอาจถูกฟ้องร้องตามกฎหมายได้ โดยลูกค้า Zipmex สามารถติดต่อเพื่อรับคืนทรัพย์สินผ่านช่องทางติดต่อของบริษัทและหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. www.sec.or.th

FAQ กรณี Zipmex ถูกเพิกถอนจากการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

หลังจากบริษัทถูกถอนใบอนุญาตแล้ว ลูกค้าของบริษัทต้องทำอะไรต่อไป

ในกรณี Trade wallet

ลูกค้าที่มีสินทรัพย์ใน Trade wallet จะต้องติดต่อกับ Zipmex ทางอีเมล [email protected]
เพื่อขอโอนสินทรัพย์ออกได้โดยตรง โดยทางบริษัทจะโอนเงินบาทไปยังบัญชีลูกค้าที่ถูกผูกเอาไว้กับบริษัทเมื่อ วันที่ 27-31 พฤษภาคม 2567

และในกรณีของสินทรัพย์ดิจิทัล ทางบริษัทกำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการ โดยสินทรัพย์ดิจิทัลขั้นต่ำที่จะสามารถโอนออกจากบัญชีได้จะต้องมีจำนวนไม่ต่ำกว่าค่าธรรมเนียม (ค่าแก๊สและค่าดำเนินการ) ในการโอนบนเครือข่ายบล็อกเชน

กรณี Z-wallet

เนื่องจากปัจจุบัน ก.ล.ต. ได้กล่าวโทษนายเอกลาภ ยิ้มวิไล อดีตกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด หลังจากที่พบว่า สินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าซึ่งควรจะมีอยู่จริง (ตามที่บริษัทรายงาน) ได้ถูกโอนออกไปก่อนที่จะให้ลูกค้ากดรับ Terms and Conditions ใหม่ ซึ่งการพิจารณาความผิดดังกล่าวนี้ ปัจจุบันกำลังอยู่ในกระบวนการบังคับใช้กฎหมายทางอาญา ดังนั้น ผู้เสียหายสามารถนำข้อมูลการกล่าวโทษดังกล่าวไปประกอบการแจ้งความหรือฟ้องร้องดำเนินคดีได้ และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและชี้เบาะแส” โทร. 1207 กด 8

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)