<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

ก้าวขึ้นไปอีกขึ้น วุฒิสภาสหรัฐฯ เสนอให้ใช้บล็อกเชนในการทดสอบระบบความมั่นคงแห่งชาติ!

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

ได้มีรายงานว่าคณะกรรมการวุฒิสภาสหรัฐฯ ได้มีมติได้สั่งให้พลเอกลอยด์ ออสติน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ทดลองใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อทดสอบการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) และการประยุกต์ใช้ด้านความมั่นคงแห่งชาติอื่นๆ ภายในกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม คณะกรรมการวุฒิสภาสหรัฐฯ ได้ออกรายงานเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการอนุญาตการป้องกันประเทศประจำปีงบประมาณ 2025 (NDAA) โดยในรายงานดังกล่าวจะรวมถึงการอนุญาตโครงการต่างๆ ในระดับกลาโหม

ซึ่งสิ่งที่น่าสนใจคือทางคณะกรรมการได้ออกมาเปิดเผยว่าพวกเขาได้ตระหนักถึงศักยภาพของเทคโนโลยีบล็อกเชน ซึ่งอาจสามารถนำมาใช้ในการปรับปรุง supply chain ของระบบการป้องกันภายในประเทศ และวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ

“คณะกรรมการสังเกตว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนมีศักยภาพในการปรับปรุงความสมบูรณ์ของการเข้ารหัสในsupply chain สำหรับการป้องกันประเทศ ที่สามารถปรับปรุงความสมบูรณ์ของข้อมูล และลดความเสี่ยงในการจัดการหรือการทุจริตข้อมูลบางประเภทจากคู่แข่ง”

โดยวัตถุประสงค์ในการทดลงครั้งนี้ ทางคณะกรรมการวุฒิสภาต้องการให้กระทรวงกลาโหม (DOD) สำรวจกรณีการใช้งานบล็อกเชน เพื่อบรรลุเป้าหมายด้านความมั่นคงแห่งชาติ และเพื่อสร้างข้อมูลที่ปลอดภัย โปร่งใส รับผิดชอบ และตรวจสอบได้ที่เกี่ยวข้องกับ supply chain

นอกจากนี้ การทองลองดังกล่าวถูกใช้ในวิเคราะห์เทคโนโลยีบล็อกเชนในปัจจุบัน และศึกษาอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ เช่น จีนและรัสเซีย รวมถึงการระบุการประมาณความเป็นไปได้และศึกต้นทุนในการดำเนินงานด้วย

ที่มา: Cointelegraph