<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

bitkub-2022-769x90

พระราชกําหนดภาษี Bitcoin “หัก 15%” ในประเทศไทยจะมีผลบังคับใช้แล้ว

bitkub-2022-768x90

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

ดูเหมือนว่ากฎหมายด้านภาษีสำหรับ cryptocurrency ในประเทศไทยที่นักลงทุนหลาย ๆ คนกำลังถกเภียงกันอยู่ก่อนหน้านี้จะถูกบังคับใช้ในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไป

โดยอ้างอิงจากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษานั้น กฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป ซึ่งหมายความว่ากำไรของนักลงทุนที่ได้มาจากการซื้อขายเหรียญคริปโตในไทยนั้น จะต้องถูกนำมาหักออก 15% เพื่อจ่ายเป็นภาษี โดยส่วนหนึ่งของราชกิจจานุเบกษาระบุไว้ว่า

มาตรา ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (ซ) และ (ฌ) ของ (๔) ในมาตรา ๔๐ แหงประมวลรัษฎากร
“(ซ) เงินส่วนแบ่งของกําไร หรือผลประโยชน์อื่นใดในลักษณะเดียวกันที่ได้จากการถือหรือ
ครอบครองโทเคนดิจิทัล
(ฌ) ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการโอนคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัล ทั้งนี้ เฉพาะซึ่งตีราคา
เป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุน”
มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (ฉ) ของ (๒) ในมาตรา ๕๐ แห่งประมวลรัษฎากร
“(ฉ) ในกรณีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๔) (ซ) และ (ฌ) ให้คํานวณหักในอัตรา
ร้อยละ ๑๕.๐ ของเงินได้”

bitazza-may-768x90


เอกสารดังกล่าวถูกเผยแพร่ในวันนี้ โดยสามารถดูรายละเอียดด้านล่างได้

กดคลิกเพื่อแสดงความเห็น

miningpro-may-768x90