<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

bitkub-2022-769x90

มศว กำลังจะกลายเป็นมหา’ลัย ‘อัจฉริยะ’ ที่เพียบพร้อมไปด้วยเทคโนโลยี Blockchain 

bitkub-2022-768x90

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒร่วมมือกับบริษัท ไอแอม คอนซัลติ้ง จำกัด และ Thailand Blockchain Working Group (TBWG) ลงนามข้อตกลงร่วมมือ (MOU) ในการผลักดันให้เกิดการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้งานจริงในมหาวิทยาลัยเพื่อการสร้าง Digital Tramsformation, การพัฒนาความรู้ความสามารถ, การเตรียมความพร้อมในด้านทักษะให้กับทางนิสิตก่อนที่จะเข้าสู่ระบบการทำงานอย่างเต็มรูปแบบและการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อจะเป็นการปูทางยกระดับให้เป็นมหาวิทยาลัย ‘อัจฉริยะ’

รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรนครินวิโรฒได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์และแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยว่า 

“มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมุ่งเน้นการพัฒนาและประยุกต์ ICT ที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมมหาวิทยาลัยสู่การเป็นองค์กรชั้นนำแห่งการเรียนรู้เป็นแนวทางที่อยู่บนพื้นฐานของนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยที่ได้ประกาศในกรอบแผนยุทธศาสตร์ 20 ปีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2565-2580 ซึ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งองค์กรแห่งการเรียนรู้วิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาลขับเคลื่อนเป็มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart university)และเป็นมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม”

bitazza-may-768x90

และ รศ.ดร.สมชายสันวัฒนกุลยังได้กล่าวเสริมอีกว่า

“การพัฒนาและการประยุกต์เทคโนโลยีด้านดิจิทัลของมหาวิทยาลัยเป็นสิ่งสำคัญที่เราเล็งเห็นโดยเฉพาะเทคโนโลยีบล็อกเชนที่จะมีบทบาทที่สำคัญต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยจึงมีแนวคิดการทำความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ,มีประสบการณ์พัฒนาด้านเทคโนโลยีและมีความเข้าใจในระบบการพัฒนาสถาบันการศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของทางเทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นอย่างดี ซึ่ง ไอแอม คอนซัลติ้ง และ Thailand Blockchain Working Group (TBWG) ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีบล็อกเชนในชื่อ ‘ xCHAIN’  จึงเป็นโอกาสที่นำประโยชน์ของเทคโนโลยีดังกล่าวมาสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยและนวัตกรรมกับทางมหาวิทยาลัยที่จะช่วยทำให้มหาวิทยาลัยข้ามผ่านดิจิทัลดิสรัปชันไปได้” 

กริช วิโรจน์สายลี รองประธานกรรมการ บริษัท ไอแอม คอนซัลติ้ง จํากัดได้กล่าวถึงการร่วมมือครั้งสำคัญในครั้งนี้ว่า

“ไอแอม คอนซัลติ้ง ได้มีโอกาสพัฒนาระบบ ERP และระบบ HR ให้กับมศว. มาเป็นระยะเวลาหนึ่ง ในครั้งนี้เราพร้อมจะนำความรู้ความสามารถที่ใช้ในภาคธุรกิจมาแบ่งปันความรู้แลกเปลี่ยนความรู้ให้กับทางมหาวิทยาลัย เพื่อนำความรู้เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในการสอนให้กับนักศึกษา เพื่อสร้างแนวคิดสู่ Digital Transformation โดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยีบล็อกเชนที่เราได้สร้าง xCHAIN ซึ่งเป็นระบบบล็อกเชนของเราเอง ให้เป็น sandbox นักศึกษาสามารถทดลองสร้างนวัตกรรมบล็อกเชนใหม่ๆ  อีกทั้งยังสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ในโลกธุรกิจจริงต่อไปได้เมื่อเรียนจบ”

“ในส่วนของการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการทำ Digital Transformation สำหรับมหาวิทยาลัย ทาง ไอแอม คอนซัลติ้งได้เตรียมนำเทคโนโลยี  Digital ID หรือการยืนยันตัวตนดิจิทัล ที่นำมาใช้ช่วยเช็คอิน-เช็คเอาท์ ตอบรับรูปแบบการเรียนออนไลน์ของมหาวิทยาลัย และ Digital Certificate ที่นอกเหนือจากการทำใบทรานสคริปต์แล้ว ยังช่วยต่อยอดการเรียนรู้ และพัฒนาหลักสูตรได้ไม่สิ้นสุด เหล่านี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บริษัท ไอแอม คอนซัลติ้ง จำกัด และ Thailand Blockchain Working Group (TBWG) ร่วมกันคิด และยังจะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ พัฒนาความรู้ความสามารถ และต่อยอดพัฒนาเทคโนโลยีแพลตฟอร์มให้แก่ประเทศได้ต่อไป”

ซึ่งเราอาจจะได้เห็นการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในระบบการศึกของมหาวิทยาลัยมากขึ้นในอนาคตทั้งนี้ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีที่ได้เห็นการเปลี่ยนผ่านจากการใช้เทคโลยีรูปแบบเดิมมาสู่การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะทำให้มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒให้พัฒนายกระดับไปอีกขั้น

miningpro-may-768x90