<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

bitkub-2022-769x90

Author: Pongsakorn Rujanaporn

ต้องการผลักดันให้คนเข้าใจถึงเทคโนโลยีการเงินมากขึ้นเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันในการลงทุนและนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน