<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

bitkub-2022-769x90

นายกตู่นำร่องนโยบายนำ Blockchain มาใช้ในศธ. และองค์กรหลักฯ แล้ว

bitkub-2022-768x90

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

นโยบายจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็น Talk of the Town อย่างมากหลังมีนโยบายให้ทุกกระทรวงนำ Blockchain หรือเทคโนโลยีว่าด้วยระบบการเก็บข้อมูล (Data Structure) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีแบบ Decentralized มาใช้ในกระทรวงศึกษาธิการ 

ตามข้อมูลเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายให้ทุกกระทรวงนำรูปแบบ Blockchain หรือเทคโนโลยีว่าด้วยระบบการเก็บข้อมูล (Data Structure) ซึ่งไม่มีตัวกลาง แต่ข้อมูลที่ได้รับการปกป้องจะถูกแชร์และจัดเก็บเป็นสำเนาไว้ในเครื่องของทุกคนที่ใช้ฐานข้อมูลเดียวกันเสมือนห่วงโซ่ (Chain) โดยทุกคนจะรับทราบร่วมกัน ว่าใครเป็นเจ้าของและมีสิทธิในข้อมูลตัวจริง เมื่อมีการอัพเดตข้อมูลใด ๆ สำเนาข้อมูลในฐานเดียวกันก็จะอัพเดตตามไปด้วยทันที ทำให้การปลอมแปลงข้อมูลไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะทุกคนต้องรับทราบและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลร่วมกันได้ อีกทั้งไม่มีระบบล่ม และภัยใด ๆ ก็ไม่อาจทำลายอุปกรณ์ในระบบได้พร้อมกันไปดำเนินการใช้ภายในหน่วยงานของตัวเอง

“ทั้งนี้ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ดิฉันจะนำระบบดังกล่าวมาปรับใช้กับหน่วยงานภายในของ ศธ. โดยจะประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารองค์กรหลักของ ศธ. ว่า จะมีการสร้างความรับรู้และความเข้าใจในระบบดังกล่าวได้อย่างไรบ้าง และจะนำไปสู่การปฏิบัติเช่นไร เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ของศธ.”รมว.ศธ.กล่าว

bitazza-may-768x90

อีกทั้งที่ผ่านมาได้มีการนำร่องการประยุกต์ใช้ blockchain ในการให้บริการภาครัฐจากกระทรวงพานิชย์ และ การใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนสำหรับภาครัฐจากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โดยฉบับอัปเดตล่าสุดเมื่อเดือนมกราคม 2021

อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียได้พัฒนาแพลตฟอร์ม Blockchain ในการจัดการวุฒิการศึกษาปลอมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2018

ที่มา : ไทยโพสต์

miningpro-may-768x90