<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

กระทรวงการคลังไม่อยากให้ประชาชนแลก Cryptocurrency เป็นบาทระหว่างรอการประกาศกฏเกณฑ์ในเดือนนี้

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

ก่อนหน้านี้ที่ทางสยามบลอคเชนได้นำเสนอข่าวเกี่ยวกับการที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกหนังสือเวียนเพื่อขอความร่วมมือจากสถาบันการเงินต่าง ๆ ในการงดให้บริการธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Cryptocurrency ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีไปแล้วนั้น

วันนี้ นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ได้กล่าวว่า ขณะนี้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) อยู่ระหว่างการพิจารณาร่างกฎเกณฑ์เพื่อควบคุมดูแลเงินคริปโต โดยหน่วยงานที่เหมาะสมจะเป็นผู้ควบคุม Cryptocurrency คือ ก.ล.ต และคาดว่าจะสามารถประกาศกฏดังกล่าวได้ภายในเดือนนี้

โดยในระหว่างการพิจารณากฏเกณฑ์ที่จะมาควบคุมนั้น ทางกระทรวงขอความร่วมมือสถาบันการเงินให้หยุดทำธุรกรรมซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินคริปโตมาเป็นสกุลเงินบาท ทั้งนี้ เชื่อว่าสถาบันการเงินจะให้ความร่วมมืออย่างดี

โดยนายสมชัยกล่าวว่า

“ช่วงนี้ขอความร่วมมือการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซี่เป็นเงินบาทควรหยุดไปก่อน เพื่อรอผลศึกษาออกมา เมื่อผลออกมาแล้วหน่วยงานกำกับอาจจะมีการมาตรการผ่อนคลายภายหลัง ไม่อยากให้มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ”

ในปัจจุบันแม้ว่า Cryptocurrency จะไม่มีกฎหมายมารองรับ แต่ก็ไม่ได้มีสถานะผิดกฎหมายแต่อย่างใด ในปัจจุบันประเทศที่ทำให้ Bitcoin และ cryptocurrency มีลักษณะถูกกฎหมายแล้วก็คือประเทศญี่ปุ่นและออสเตรเลีย แต่ในขณะเดียวกัน ประเทศที่ไม่ชอบในเทคโนโลยีดังกล่าวก็เริ่มทำการแบนเว็บผู้ให้บริการซื้อขายแล้วอย่างเช่นประเทศจีนเป็นต้น และประเทศที่แบนการใช้งานเลยซึ่งก็คือเวียดนาม

และแม้จะมีข่าวการขอความร่วมมือของทางภาครัฐออกมาเรื่อย ๆ ราคาของเหรียญต่าง ๆ ในวันนี้ก็เริ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ โดย ณ ขณะที่เขียนบทความนี้ ราคา Bitcoin จากเว็บ Bx อยู่ที่ 308,516 บาท หรือ $9,716.25 อ้างอิงจากเว็บ Coinmarketcap

กดคลิกเพื่อแสดงความเห็น