<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

ผู้เขียน: Ae

เคยได้ยินเกี่ยวกับเทคโนโลยี Blockchain และ Bitcoin มาตั้งแต่ปี 2015 แต่ก็ไม่ได้สนใจจนกระทั่งปี 2017 คิดว่าเทคโนโลยีนี้จะเข้ามามีบทบาทในประเทศไทยมากขึ้นในอีกไม่นานอย่างแน่นอน