<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

เว็บเทรดชื่อดัง Bitkub จับมือโบรคเกอร์ยักษ์ใหญ่ในไทย Trinity ให้ความรู้นักลงทุน แนะลงทุน Bitcoin 1-5%

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

ดูเหมือนว่ากระแส cryptocurrency ทั่วโลกกำลังมาแรงอย่างมากในขณะนี้ จาก P2P สู่เว็บเทรดออนไลน์ที่ผู้คนธรรมดาทั่วไปให้ความสนใจอย่างมาก กำลังจะมาเป็นสิ่งที่บริษัทด้านหลักทรัพย์ยักษ์ใหญ่ในไทยกำลังเริ่มจะให้ความสนใจแล้ว

โดยในวันที่ 5 สิงหาคม 2020 ทางบริษัท Bitkub Capital Group Holdings จำกัด หรือ ‘Bitkub’ ได้ออกมาประกาศจับมือกับบริษัทหลักทรัพย์ Trinity จำกัด โดยมีภารกิจในการดำเนินการจัดห้องเรียนให้ความรู้เก่ียวกับ Cryptocurrency แก่ตัวแทนจากบริษัทหลักทรัพย์ทรีนิตี้ “และเชิญชวนนักลงทุนมือฉมังทั้งหลายหันมาลงทุนใน Cryptocurrency เพื่อปลดขีดจำกัดออกจากสินทรัพย์เดิมๆ ไมว่าจะเป็นหุ้นพันธบัตรหรือทองคำท่ีเต็มไปด้วยข้อจำกัดมาสู่ทรัพยสนิแห่งอนาคตท่ีเป็นระบบเปิดอย่างแท้จริง” อ้างอิงจาก Press release พร้อมเสริมว่า

ความร่วมมือครั้งน้ีนับเป็นอีกก้าวสำคัญของ Bitkub เพราะนี่คือความร่วมมืออย่างเป็นทางการท่ี Bitkub มีความตั้งใจจะเปิดช่องทางกับบริษัทหลักทรัพย์ ท่ีพิเศษไปกว่านั้นนั่นคือบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้เป็นผูให้บริการดา้นการซื้อขายหลักทรัพย์ระดับแนวหน้าของประเทศ โดย Bitkub มีภารกิจในการดำเนินการจัดห้องเรียนให้ความรู้เก่ียวกับ Cryptocurrency แก่ตัวแทนจากบริษัทหลักทรัพย์ทรีนิตี้ เมื่อเร็จการศึกษาแล้วทางบริษัทหลักทรัพย์ทรีนิตี้จะนําความรู้ดังกล่าวไปถ่ายทอดให้กับนักลงทุนของพวกเขาเป็นลำดับต่อไป”

ปัจจุบันเว็บเทรด Bitkub มีเหรียญ cryptocurrency ให้เทรดอยู่บนกระดานถึง 32 เหรียญ โดยรวมถึงเหรียญชั้นนำอย่าง Bitcoin, Ethereum และเหรียญ stablecoin ที่มีเงินดอลลาร์มาค้ำไว้แบบ 1:1 อย่าง USDT อีกด้วย

ปัจจุบันเว็บ Bitkub มีโวลุ่มการซื้อขาย Bitcoin อยู่ที่ 321.36 BTC หรือประมาณ 111.5 ล้านบาท

นายชาญชัย กงทองลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ทรินิตี้เปิดเผยว่าการร่วมมือกับนายจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งจะเป็นการช่วยพัฒนาความรู้ในการลงทุนใน cryptocurrency ที่ถูกต้องให้กับนักลงทุน โดยอาศัยบทวิจัยและบทวิเคราะห์ทางเชิงปริมาณเพื่อเป็นแนวทางให้กับนักลงทุนในการจัดการสินทรัพย์ประเภทการลงทุนทางเลือก

นั่นแปลว่าการจับมือกันนะหว่างบริษัททั้งสองนั้นจะทำให้บริษัทหลักทรัพย์ทรีนิตี้จำกัดสามารถเป็นผู้แนะนำลูกค้าเพื่อเปิดบัญชีซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลกับศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล Bitkub Online และรวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล ให้แก่ลูกค้าและนักลงทุนทั่วไปอีกด้วย 

Trinity แนะนักลงทุนจัดสรรการลงทุน Bitcoin ไว้ 1-5%

พวกเขากล่าวว่า cryptocurrency เป็นสินทรัพย์ “ทางการเงินที่เพิ่งจะเกิดขึ้นไม่นาน นักลงทุนส่วนใหญ่ยังไม่มีข้อมูล และความรู้เรื่องนี้มากนัก ดังนั้นการให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับสินทรัพย์และการลงทุนใน cryptocurrency จึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง”

ดร. วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล กรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ทรีนิตี้เผยว่าการลงทุนในช่วงปี 2563 เต็มไปด้วยความผันผวนเนื่องจากการระบาดของไว้รัส COVID-19 ส่งผลให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่ง ในขณะที่สงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯกำลังรุนแรงมากขึ้น และการพิมพ์เงินของ Fed และธนาคารกลางอื่น ๆ ทั่วโลกอย่างมหาศาล ส่งผลทำให้ราคาสินทรัพย์ทั่วโลกต่าง ๆ เกิดความผันผวน 

ดังนั้นทางพวกเขาจึงได้ออกมาแนะนำให้นักลงทุนจัดแบ่งปันสัดส่วนในการลงทุนดังนี้คือ 

  1. ลงทุนในตลาดหุ้นไทย สัดส่วน 20% เพราะเด่นเรื่องผลตอบแทนจากเงินปันผล
  2. ลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศ สัดส่วน 15% เน้นลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีและอาหาร
  3. ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีคุณภาพสัดส่วน 30% เพื่อที่จะรับกระแสเงินสดจากดอกเบี้ยสม่ำเสมอ
  4. ลงทุนในทองคำสัดส่วน 5-10% เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงในสหรัฐฯที่ติดลบ จะส่งผลดีต่อราคาทองคำ
  5. ถือเงินสด 25% เพื่อรอจังหวะซื้อสินทรัพย์ในช่วงที่มีราคาถูก
  6. ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก (Alternative Investment) เช่น Bitcoin หรืออื่น ๆ ในสัดส่วน 1-5%

“ในปี 2020 การลงทุนใน Bitcoin ให้ผลตอบแทนกว่า 53% นับตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน ส่วนการลงทุนทองคำในรูปเงินบาทให้ผลตอบแทนกว่า 32% หุ้น NASDAQ ที่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเทคโนโลยีให้ผลตอบแทน 19% หุ้นจีนให้ผลตอบแทน 7% ขณะที่หุ้นไทยให้ผลตอบแทนติดลบ 14.7% และ Thai REIT ให้ผลตอบแทนติดลบมากถึง 20.4%”

ที่น่าสนในก็คือพวกเขามองว่าการจัดสรรเงินลงทุนใน Cryptocurrency ในระดับ 1-5% เป็นการกระจายความเสี่ยงของการลงทุน โดยให้เหตุผลว่า 

“Cryptocurrency มีความสันพันธ์ที่มีสหพัทธ์หรือ Correlation กับราคาสินทรัพย์อื่น ๆ ในระดับต่ำ และปัจจุบันความผันผวนของสินทรัพย์ของ Cryptocurrency มีความสัมพันธ์ที่มีสหพัทธ์หรือ correlation กับราคาสินทรัพย์อื่น ๆ ในระดับต่ำ และปัจจุบันความผันผวนของสินทรัพย์ cryptocurrency ได้ลดระดับลงมาในระดับ 50% ซึ่งพอรับได้ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ทางเลือก เมื่อเปรียบเทียบกับความผันผวนในอดีตที่ระดับ 80-90%”

บริษัทหลักทรัพย์ทรีนิตี้จำกัด จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดเมื่อวันท่ี 19 เมษายน 2542 โดยใช้ชื่อเดิมว่าบริษัทหลักทรัพย์เอสซีบีบุคคลัภย์จำกัด บริษัทได้ร้บใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 7 ประเภท ได้แก่ธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์การค้าหลักทรัพย์ท่ีปรึกษาการลงทุน การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการจัดการกองทุนส่วนบุคคล รวมทั้งไดร้ับความเห็นชอบจากก.ล.ต. ให้เป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน และตัวแทนสนับสนุนการขาย และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ