<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

คริปโตเคอร์เรนซี และ โทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจํานวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

bitkub-2022-769x90

บริษัทลูกธนาคารไทยพาณิชย์ SCBS ประกาศซื้อหุ้น Bitkub จำนวน 51% แล้ว

bitkub-2022-768x90

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

ภายหลังจากที่พวกเขาเปิดตัวมาได้เพียงแค่ 3 ปีเศษ ล่าสุดเว็ฐกระดานเทรดคริปโตสัญชาติไทยอย่าง Bitkub นั้นก็ถูกซื้อหุ้นไปโดยบริษัทลูกของธนาคารที่เก่าแก่ที่สุดในไทยอย่าง SCB X แล้ว

โดยอ้างอิงจาก PR ของบนเว็บไซต์ของ SET นั้น พวกเขาเผยว่า

ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด (“SCBS”) ครั้งที่ 13/2564 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้ SCBS ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของธนาคารเข้าทำสัญญาซื้อหุ้นในบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จากัด (“Bitkub”) จาก บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จากัด (“ผู้ขาย”) ในสัดส่วนร้อยละ 51 ของจานวนหุ้นทั้งหมดของ Bitkub คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 17,850 ล้านบาท รวมเรียกว่า “ธุรกรรมการซื้อขายหุ้น”

bitazza-may-768x90

ทั้งนี้ การเข้าทาธุรกรรมการซื้อขายหุ้นจะอยู่ภายใต้การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีเงื่อนไขว่าผลการสอบทานธุรกิจ (Due Diligence) ของ Bitkub ในส่วนที่เป็นสาระสาคัญต้องเป็นที่น่าพอใจ และคู่สัญญาได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้นครบถ้วน โดยคาดว่าธุรกรรมการซื้อขายหุ้นจะเสร็จสิ้นภายในไตรมาสแรกของปี 2565

Bitkub เป็นผู้ประกอบธุรกิจให้บริการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) โดยได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) และเป็นผู้นำในด้านศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของประเทศไทย ทั้งนี้ ในช่วงเดือนมกราคมถึงกันยายน 2564 ที่ผ่านมา Bitkub มีมูลค่าการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่รายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. รวมประมาณ 1.03 ล้านล้านบาท คิดเป็นส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณร้อยละ 92 โดยในช่วง 9 เดือนดังกล่าว Bitkub มีรายได้รวม 3,279 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 1,533 ล้านบาท การเข้าลงทุนใน Bitkub เนื่องจากการเล็งเห็นถึงโอกาสในการเติบโตอย่างมีนัยสาคัญของธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และยังช่วยให้ SCBS ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ใน Bitkub มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบนิเวศของสินทรัพย์ดิจิทัล ในประเทศไทย

อนึ่ง ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการเข้าทาราการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เนื่องจากผู้ขายไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของธนาคาร แต่การเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของธนาคารตามนัยของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) อย่างไรก็ดี
เมื่อคำนวณขนาดของรายการสูงสุดได้เท่ากับร้อยละ 0.55 ซึ่งมีขนาดรายการน้อยกว่าร้อยละ 15 ดังนั้น ธนาคารจึง
ไม่เข้าข่ายต้องจัดทำและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์แต่อย่างใด

อนึ่ง ธนาคารคาดการณ์ว่าการเข้าทำการซื้อหุ้นใน Bitkub โดย SCBS จะแล้วเสร็จภายในไตรมาสแรกของปี 2565 ซึ่งธนาคารจะได้เรียนความคืบหน้ามายังท่านเพื่อทราบต่อไป

miningpro-may-768x90