<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

Telegram ยื่นคำร้องอุทธรณ์ต่อศาลสูงในสหรัฐฯ หลังศาลสั่งให้หยุดขายเหรียญ Gram

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

อย่างที่เกิดเป็นข่าวขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมปี 2019 ซึ่งทางคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมิรกาหรือ Security and Exchange Commission (SEC) ได้มีการยื่นคำร้องอย่างเร่งด่วนต่อศาลเขตในเมืองแมนฮัตตันของสหรัฐฯเพื่อให้มีคำสั่งแก่บริษัท Telegram ให้หยุดการออกขายเหรียญ Gram มูลค่านับ 1.7 พันล้านดอลลาร์เนื่องจากทางคณะกรรมการพิจารณาว่าการดำเนินการดังกล่าวนั้นเป็นการออกหลักทรัพย์ซึ่งไม่ได้รับการจดทะเบียน และเป็นการดำเนินการที่ต้องห้ามตามกฎหมาย

ในช่วงวันที่ 24 มีนาคมที่ผ่านมานั้นทางศาลเขตดังกล่าวก็ได้มีการพิพากษาอนุญาตให้มีการหยุดการออกเหรียญ Gram ตามที่ทางคณะกรรมการร้องขอ โดยคำสั่งดังกล่าวนั้นได้มีทิศทางการตีความกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการออกหลักทรัพย์ไปในแนวเดียวกันกับที่ทางคณะกรรมการ SEC ได้กล่าวไว้ในการยื่นคำร้อง 

ในคำพิพากษาดังกล่าวนั้นศาลได้พิจารณาว่าการดำเนินการออกเหรียญ Gram โดยเฉพาะสัญญาที่เป็นตัวกำหนดการดำเนินการออกเหรียญดังกล่าวนั้นเข้าข่ายของนิยามซึ่งอธิบายถึงหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์จากการตรวจสอบด้วยชุดการทดสอบแบบ Howey Test ซึ่งทางคณะกรรมการ SEC นั้นได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้อย่างมากที่การดำเนินการดังกล่าวนั้นจะไม่เข้าตามข้อยกเว้นของนิยามการออกหลักทรัพย์ ทำให้การดำเนินการดังกล่าวนั้นเป็นการออกหลักทรัพย์ที่โดยผิดกฎหมาย

อย่างไรก็ตามทางบริษัท Telegram นั้นก็ได้ดำเนินการยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวภายในวันเดียวกับที่ได้รับคำพิพากษาให้หยุดการออกเหรียญ ซึ่งการบื่นอุทธรณ์ดังกล่าวนั้นจะเป็นการไต่สวนเพื่อพิสูจน์ถึงความผิดพลาดในการตีความกฎหมายของศาลชั้นต้น หรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในตัวกฎหมายเองซึ่งเป็นภาระของทางบริษัทในการนำสืบ

แต่ทั้งนี้เมื่อพิจารณาแนวทางการตีความดังกล่าวของศาลชั้นต้น ประกอบกับความเห็นของนักกฎหมายอย่างทนาย Philip Moustakis จากสำนักงานกฎหมาย Seward & Kissel LLP ผู้ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาของ SEC ที่ได้กล่าวถึงกรณีการยื่นอุทธรณ์ดังกล่าวว่าในการพิจารณาของศาลอุทธรณ์นั้นมีมาตรฐานการใช้ดุลยพินิจในการวินิจฉัยสูงมาก ซึ่งทางบริษัทจำเป็นต้องแสดงให้ศาลเห็นอย่างชัดเจนว่าอะไรคือข้อผิดพลาด ซึ่งทางบริษัทเองน่าจะเป็นฝ่ายที่ลำบากเสียเอง

ดังนั้นแล้วเราจึงต้องรอดูต่อไปว่าทางบริษัทนั้นจะมีการดำเนินการเตรียมพร้อมสำหรับการไต่สวนและโต้ตอบกับคำสั่งดังกล่าวของศาลชั้นต้นอย่างไร

กดคลิกเพื่อแสดงความเห็น