<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

ผู้เขียน: Jitphanu Nakapat

ผู้ซึ่งมีความเชื่อว่าเทคโนโลยีBlockchain จะเข้ามามีบทบาทกับชีวิต สังคม และเศรษฐกิจอย่างแยกไม่ออกในเวลาอันใกล้ เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นโดยการเข้ามาของInternet