<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

ผู้เขียน: Wiput

ศึกษาเรื่อง Bitcoin และเรื่อง Cryptocurrency มาระยะหนึ่งแล้ว และเชื่อว่าเทคโนโลยีนี้จะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้ดียิ่งขึ้น