<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

bitkub-2022-769x90

ก.ล.ต. มีแววที่จะผ่อนปรนเกณฑ์เสนอขายโทเคนดิจิทัลให้รองรับ Pre-ICO และ Private Sale

bitkub-2022-768x90

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

อ้างอิงจากเว็บก.ล.ต. วันที่ 19 ธันวาคมที่ผ่านมาระบุว่าทางก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการผ่อนปรนแนวทางการกำกับดูแลการเสนอขายโทเคนดิจิทัล เพื่อลดอุปสรรคของผู้ประสงค์จะระดมทุน ในวงจำกัดขณะที่ยังมีกลไกดูแลผู้ลงทุนตามสมควร

พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 กำหนดให้การออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลต้องได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. และต้องเสนอขายผ่านผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลทุกกรณีแม้จะเป็นการเสนอขายในวงจำกัด เช่น ในขั้นตอน Pre- ICO และ private sale

ลดกฏเกณฑ์ลง

ซึ่งหากนำเกณฑ์ปกติที่มีอยู่มาใช้ก็จะเป็นอุปสรรคในทางปฏิบัติ ก.ล.ต. จึงมีแนวคิดที่จะผ่อนปรนกฎเกณฑ์บางประการสำหรับการเสนอขายในวงจำกัดต่อกลุ่มผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ลงทุนที่สามารถดูแลตนเองได้ โดยมีแนวจะอนุญาตการเสนอขายดังกล่าวเป็นการทั่วไป รวมทั้งยกเว้นหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน ตลอดจนลดภาระหน้าที่สำหรับผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลลง

bitazza-may-768x90

และเนื่องจากช่วง Pre-ICO และ Private Sale ยังมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนสูง รวมทั้งข้อมูลที่เปิดเผยต่อนักลงทุนจะจำกัดมาก ทางก.ล.ต. จึงมีแนวทางที่จะผ่อนปรนเกณฑ์ให้เฉพาะกรณีการเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่มีการจำกัดจำนวนผู้ลงทุน วงเงินระดมทุน หรือประเภทผู้ลงทุน

ซึ่งได้แก่การเสนอขายต่อ (1) ผู้ก่อตั้งหรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับกิจการ จำนวนไม่เกิน 50 รายในระยะเวลา 12 เดือน หรือ (2) บุคคลใด ๆ ในวงเงินรวมไม่เกิน 20 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 12 เดือน หรือ (3) เฉพาะต่อผู้ลงทุนสถาบัน นิติบุคคลร่วมลงทุน กิจการเงินร่วมลงทุน หรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ

นอกจากนี้เพื่อป้องกันการเอาเปรียบผู้ลงทุนอื่น ๆ ในช่วง Public ICO ซึ่งเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทุนได้นั้นทางก.ล.ต. มีแนวจะกำหนดให้ต้องกระจายโทเคนดิจิทัลให้ผู้ลงทุนทุกกลุ่มพร้อมกันภายหลังปิด Public ICO และกรณีโทเคนดิจิทัลส่วนที่ได้รับส่วนลดหรือโบนัส จะถูกห้ามขาย (lock-up) เป็นระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันแรกของการกระจายโทเคนดิจิทัล

นางทิพยสุดา ถาวรามร รองเลขาธิการก.ล.ต. กล่าวว่า:

“แนวทางที่เสนอเป็นความพยายามหาจุดที่สมดุลขึ้นในการกำกับดูแล ลดอุปสรรคในทางปฏิบัติจากกฎเกณฑ์ โดยยังคำนึงถึงการจัดการความเสี่ยงและการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุน  เกณฑ์ที่เสนออาจยังไม่สมบูรณ์แบบ แต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ภาคธุรกิจสามารถเดินต่อได้ซึ่ง ก.ล.ต. พร้อมจะเรียนรู้ร่วมกับผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงแนวทางการกำกับดูแลให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป”

ก่อนหน้านี้ก.ล.ต. เตรียมก่อตั้งทีมผู้ดูแลกำกับ ICO โดยเฉพาะ และได้ประกาศรับสมัครงานเข้าร่วมทีมอีกด้วย

สุดท้ายนี้ประชาชนสามารถเข้าไปเสนอความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวได้ในเว็บไซต์ก.ล.ต. ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2018

กดคลิกเพื่อแสดงความเห็น

miningpro-may-768x90