<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

คริปโตเคอร์เรนซี และ โทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจํานวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

bitkub-2022-769x90

ก.ล.ต. ปรับหลักเกณฑ์การโฆษณาพร้อมทั้งเน้นย้ำเว็บเทรดถึง 5 ข้อห้ามในการทำโฆษณา

bitkub-2022-768x90

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เปิดเผยการประชุมคณะกรรมการ ก.ล.ต.ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ตามที่ ก.ล.ต. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขหลักเกณฑ์การโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไปเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม 2565 และได้นำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจมาพิจารณาประกอบในการปรับปรุงหลักเกณฑ์แล้วนั้น คณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงได้มีมติเห็นชอบในการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวโดยที่

  • ปรับลดระยะเวลาในการพิจารณาเห็นชอบโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจดิจิทัลก่อนเผยแพร่โฆษณาสู่สาธารณะจากเดิม 15 วัน เป็น 10 วัน เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาในการวางแผนและจัดทำโฆษณาสำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องตอบสนองต่อแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างรวดเร็วและไม่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจ
  • ขยายระยะเวลาบทเฉพาะกาลให้ผู้ประกอบธุรกิจปรับปรุงแก้ไขโฆษณาที่มีอยู่เดิมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ใหม่จากเดิม 15 วัน เป็น 30 วันนับจากวันที่ประกาศมีผลใช้บังคับเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจมีระยะเวลาที่เหมาะสมในการเตรียมการและปรับปรุงเนื้อหาโฆษณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและไม่เป็นภาระต่อผู้ประกอบธุรกิจมากเกินไป

นอกจากนี้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ยังได้มีมติให้เพิ่มเรื่องให้ผู้ประกอบธุรกิจนั้นแจ้ง ก.ล.ต. เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณาเพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลของ ก.ล.ต. รวมทั้งเน้นย้ำเรื่องการห้ามโฆษณา cryptocurrency ในพื้นที่สาธารณะโดยให้โฆษณาเฉพาะในช่องทางทางการของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการส่งเสริมให้ผู้ลงทุนมีการซื้อขายในลักษณะเร่งการตัดสินใจ (impulsive buying)

bitazza-may-768x90


สำหรับหลักเกณฑ์การโฆษณาอื่นเป็นไปตามหลักการเดิม เช่น

  • ต้องไม่เป็นเท็จ, ไม่เกินความจริง, ไม่บิดเบือน, ไม่ปิดบังหรือทำให้สำคัญผิดในสาระสำคัญ
  • ต้องระบุคำเตือนเรื่องความเสี่ยงตามที่ ก.ล.ต. กำหนดอย่างชัดเจนและสังเกตได้ง่าย
  • ห้ามโฆษณาเกี่ยวกับ cryptocurrency ในพื้นที่สาธารณะขณะที่การโฆษณาเกี่ยวกับการให้บริการยังคงสามารถทำได้ในพื้นที่สาธารณะและช่องทางอื่น ๆ
  • ต้องควบคุมดูแลการโฆษณาของบริษัท, บริษัทในเครือที่อยู่นอกเหนือการกำกับดูแลของ ก.ล.ต. และบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจการรวมถึงผู้ทำโฆษณาและผู้ที่มีผลต่อการตัดสินใจต่อผู้ใช้บริการในสังคมออนไลน์ (influencer) ให้เป็นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
  • ยกเลิกการจัดให้มีผู้แนะนำรายชื่อลูกค้าให้แก่ผู้ประกอบ cryptocurrency

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ซื้อขายและเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลในต่างประเทศ

ทาง ก.ล.ต.เองนั้นจะจัดทำร่างประกาศตามหลักการข้างต้นและดำเนินการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในภาคส่วนนี้ก่อนนำออกมาใช้บังคับในอนาคตข้างหน้าที่จะถึงนี้

ขอบคุณภาพจาก : ประชาชาติธุรกิจ

miningpro-may-768x90