<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

ผู้เขียน: Jayapol Chiewpitayakarn

นักศึกษาฝึกงานที่สนใจในเรื่อง Cryptocurrency และมองว่าสกุลเงินดิจิทัล จะเป็นอนาคตของโลก