<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

bitkub-2022-769x90

Author: Gawin

นักศึกษารุ่นใหม่ไฟแรงที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีในตอนนี้ แต่ว่าให้ความสนใจในด้าน Cryptocurrency และเทคโนโลยี Blockchain มาก และคาดว่าในอนาคตจะมีเด็กรุ่นใหม่ในไทยหันมาใช้งานมันมากขึ้น