<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นนักลงทุนหลังห้ามให้บริการหรือสนับสนุนการให้บริการ deposit taking & lending

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

เมื่อไม่นานมานี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ประกาศห้ามผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลให้บริการหรือสนับสนุนการให้บริการ deposit taking & lending ซึ่งส่งผลให้บริษัทต่าง ๆ ไม่พอใจเป็นจำนวนมาก

ปัจจุบัน ก.ล.ต. ได้เปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศเกี่ยวกับการห้ามผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลให้บริการหรือสนับสนุนการให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีการจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ฝากและการให้กู้ยืม (deposit taking & lending) เพื่อเพิ่มความคุ้มครองผู้ซื้อขายและประชาชนจากความเสี่ยงทางธุรกิจของผู้ให้บริการ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับขอบเขตการกำกับดูแลของภาครัฐ

ตามที่ ก.ล.ต. มีแนวคิดในการห้ามผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลให้บริการหรือสนับสนุนการให้บริการ deposit taking & lending เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและประชาชนจากการหยุดให้บริการรวมถึงปัญหาทางการเงินของผู้ให้บริการในรูปแบบดังกล่าว 

เนื่องจากที่ผ่านมาบริษัท Crypto Lending ต่าง ๆ ได้หยุดการให้บริการในลักษณะต่อเนื่องหรือพร้อม ๆ กันหลายแห่งเช่นเดียวกับที่ได้เกิดขึ้นกับผู้ให้บริการในต่างประเทศในช่วงที่ผ่านมา และเพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับขอบเขตการกำกับดูแลธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เนื่องจากธุรกิจดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของภาครัฐ 

ทั้งนี้ทำให้ ก.ล.ต. จึงได้จัดทำร่างประกาศตามหลักการที่ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องไปเมื่อเดือนกันยายน – ตุลาคม 2565 ตามมติของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 และขอรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศดังกล่าว ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้ 

(1)  ห้ามผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล และนำสินทรัพย์ดิจิทัลที่รับฝากไปให้กู้ยืมหรือลงทุน และจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ฝาก

(2)  ห้ามผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล โดยให้ผลตอบแทนจากการฝากสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นแก่ผู้ฝาก เว้นแต่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมการขายตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

(3)  ห้ามผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโฆษณาหรือชักชวนบุคคลทั่วไปหรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการสนับสนุนการให้บริการ deposit taking & lending ตามข้อ (1) และ (2) ของผู้ให้บริการหรือบุคคลอื่น