<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

bitkub-2022-769x90

Author: Sakolkorn Sakavee

คุณต้น สกลกรย์ เป็นอดีต CEO บริษัทเกมชื่อดัง Garena ก่อนที่จะลาออกมาก่อตั้งบริษัทเกม Play Ultimate เป็นของตัวเอง นอกจากนี้เขายังเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มชุมชน Bitcoin Thai Club ที่ใหญ่ที่สุดในไทย และช่องรายการดิจิตอล What the coin อีกด้วย