<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

กระทรวงการคลังของรัสเซีย กล่าวว่า การเทรดเงินดิจิตอลมีการควบคุมที่เหมาะสมแล้ว 

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

รองผู้ว่าการกระทรวงการคลังของรัสเซียได้ยืนยันว่าตอนนี้เงินดิจิตอลสามารถแลกเปลี่ยนได้อย่างถูกกฏหมายแล้ว

โดยนักข่าวได้บอกว่า ในการประชุมของสหพันธสภารัสเซีย Moiseev กล่าวว่า ตราบใดที่เงินดิจิตอล “มีการควบคุมที่เหมาะสม” มันก็สามารถแลกเปลี่ยนบนตลาดแลกเปลี่ยนได้

Rambler News Service  กล่าวว่า “ในทางทฤษฎี ถ้ามันถูกควบคุมอย่างเหมาะสมก็ใช่ มันถูกกฏหมายแล้ว”

โดยเนื้อความยังบอกอีกว่ามีการผลักดันธุรกิจเงินดิจิตอลในรัสเซีย ซึ่งเติบโตอย่างเชื่องช้าเนื่องจากความไม่แน่นอนของ Bitcoin ในสายตาของหน่วยงานที่กำกับดูแล

เมื่อปลายปี 2016 สถานการเริ่มชัดเจนขึ้น เนื่องจากธนาคารและนักการเมืองมีสัญญาณว่าต้องการจะร่างข้อบังคับและไม่แบนเงินดิจิตอลในสองปีนี้

Moiseev เคยกล่าวไว้ในอดีตว่าเงินดิจิตอลนั้นเป็นสิ่งของไม่ใช่สกุลเงิน

“กระบวนการกำกับดูแลเงินดิจิตอลนั้นควรเป็นไปตามรูปแบบการเงิน นั้นหมายความว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องสนใจในเรื่องการปกป้องสิทธิของผู้ใช้ รวมถึงกฎหมายที่ป้องกันผู้ใช้มันในทางที่ผิด“

แต่อีกด้านหนึ่งแผนการร่างข้อบังคับรัสเซียยังมีเรื่องของการตรวจสอบธุรกรรมให้มันสามารถตรวจสอบได้เหมือนเหมือนกับการจ่ายเงินทั่วไป รวมถึงอะไรก็ตามที่ยังงซับซ้อนอยู่