<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

bitkub-2022-769x90

ก.ล.ต.จ่อคุม “โทเค็นดิจิทัลพร้อมใช้” บอร์ดเคาะเห็นชอบ เตรียมเปิดเฮียริ่ง

bitkub-2022-768x90

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

ก.ล.ต.เล็งกำกับ ‘utility token พร้อมใช้’ บอร์ดเห็นชอบ หากต้องการนำไปลิสต์บน Exchange ต้องขออนุญาตเสนอขายกับ ก.ล.ต.ก่อน และเตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยการประชุมคณะกรรมการ ก.ล.ต. ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565  โดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติเห็นชอบแนวทางการกำกับดูแล “โทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ในลักษณะพร้อมใช้” (utility token พร้อมใช้)

นับตั้งแต่พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับ ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลก็มีพัฒนาการเติบโตขึ้นอย่างมาก ในหลายอุตสาหกรรมเริ่มมีการใช้งานสินทรัพย์ดิจิทัล แปลงสิทธิเป็นโทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ที่มีลักษณะพร้อมใช้* เช่น อุตสาหกรรมท่องเที่ยว บันเทิง และกีฬา มีการแปลงคูปอง บัตรกำนัล คะแนนสะสม หรือบัตรเข้าชมงาน ให้อยู่ในรูปแบบโทเคนดิจิทัล และมีความประสงค์ที่จะนำ “utility token พร้อมใช้” ไปจดทะเบียนและซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

bitazza-may-768x90

อย่างไรก็ตามก.ล.ต.เล็งเห็นว่า utility token อาจมีวัตถุประสงค์เพื่อการระดมทุน หรือการซื้อขาย/การลงทุน มากกว่าการใช้สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากโทเคนดิจิทัล จึงควรใช้กลไกการกำกับดูแลในแนวเดียวกับการระดมทุน ทั้งในตลาดแรกและตลาดรอง เพื่อเพิ่มการคุ้มครองผู้ซื้อขาย/ผู้ลงทุนให้มีข้อมูลเพียงพอ รวมทั้งมีกลไกกำกับดูแลการซื้อขายในตลาดรองที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงมีมติเห็นชอบหลักการในการปรับปรุงแนวทางการกำกับดูแล “utility token พร้อมใช้” ทั้งในตลาดแรกและตลาดรอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลให้สอดคล้องกับลักษณะความเสี่ยง พัฒนาการและการใช้งาน รวมถึงการคุ้มครองผู้ลงทุนให้เหมาะสม

ยกตัวอย่างเช่น การกำหนดให้ผู้ออกเสนอขาย (issuer) ที่ประสงค์จะนำ “utility token พร้อมใช้” ไปจดทะเบียนซื้อขายในศูนย์ซื้อขายฯ ต้องขออนุญาตเสนอขายกับ ก.ล.ต. และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด กำหนดให้ศูนย์ซื้อขายฯ มีกลไกด้านการเปิดเผยข้อมูลและกำกับดูแลความเสี่ยงในการซื้อขายเพิ่มขึ้น เป็นต้น โดยโทเคนดิจิทัลดังกล่าวจะต้องไม่เข้าข่ายเป็นการนำสินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้เป็นสื่อกลางในการชำระค่าสินค้าและบริการ (Means of Payment)

ทั้งนี้ ก.ล.ต. จะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้สนใจ และประชาชนเกี่ยวกับแนวทางการกำกับดูแลดังกล่าวต่อไป

ความแตกต่างระหว่าง Token พร้อมใช้และไม่พร้อมใช้

โทเคนดิจิทัล เป็นเหรียญดิจิทัลที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือเหรียญถูกแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ (1) investment token และ (2) utility token โดย utility token แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
(2.1) utility token พร้อมใช้ สามารถใช้สิทธิแลกหรือใช้บริการได้ทันทีตั้งแต่วันที่เสนอขายครั้งแรก
(2.2) utility token ไม่พร้อมใช้ ยังไม่พร้อมให้ใช้สิทธิแลกหรือใช้ประโยชน์สินค้าหรือบริการนั้น ต้องรอใช้สิทธิในอนาคต

โดยปัจจุบันผู้ออก “investment token” และ “utility token ไม่พร้อมใช้” จะต้องได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. มีการเปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนด และต้องเสนอขายผ่านผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ( ICO Portal) ที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.

miningpro-may-768x90