<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

ที่ประชุม G20 เตรียมพิจารณาลงมติร่างกฏระเบียบ Crypto เพื่อบังคับใช้ในระดับสากล

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

สมาชิกกลุ่ม G20 เปิดเผยแผนการสร้างนโยบายในการทำฉันทามติ Crypto (Crypto consensus) ซึ่งจะส่งผลต่อกฎระเบียบ Crypto ในระดับสากล

สมาชิก G20 มีแผนในการทำนโยบายฉันทามติจากการเติบโตของสินทรัพย์ดิจิทัลที่อาจจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ Ajay Seth เลขาธิการกิจการเศรษฐกิจของรัฐบาลกลางของอินเดียกล่าวเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม

การทำฉันทามตินี้จะมุ่งเน้นไปที่บทบาทของ Crypto ที่มีต่อภาคธนาคาร แผนการจัดทำกฎระเบียบนี้ถูกประกาศขึ้นในระหว่างการประชุมระหว่างเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและธนาคารกลางของกลุ่ม G20 ที่จัดขึ้นในประเทศอินเดีย

“กฎระเบียบควรมาจากมุมมองของนโยบาย ความจริงแล้ว หนึ่งในความสำคัญที่ถูกยกขึ้นมาคือ การช่วยประเทศต่าง ๆ สร้างฉันทามติสำหรับแนวนโยบายที่มีต่อสินทรัพย์ Crypto” Ajay Seth กล่าว

กลุ่ม G20 เป็นการประชุมระหว่างภาครัฐบาลระหว่างประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของ 19 ประเทศและสหภาพยุโรปโดยมีประเทศอินเดียเป็นประธาน และเป็นผู้กำหนดนิยามกฎระเบียบ Crypto ในระดับโลก

นโยบายการทำฉันทามตินี้ จะมุ่งเป้าไปที่การช่วยเหลืออำนาจศาลในเขตที่ต่างกันในการสร้างกรอบกฎระเบียบขึ้นมาจากการที่ภาค Crypto ไม่มีกฎระเบียบควบคุม 

การตัดสินใจนี้มีขึ้นหลังจากการล่มสลายของเว็บเทรด FTX ซึ่งทำให้เกิดการดำเนินการตามกฎหมายต่อ Sam Bankman-Fried ผู้ก่อตั้งและอดีต CEO ของ FTX ในเวลาต่อมา โดยการล่มสลายในครั้งนี้เกิดจากการฉ้อโกง ส่งผลทำให้มีการเรียกร้องให้ด้านกฎระเบียบในวงการ Crypto ที่มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้น


ที่มา: Finbold