<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

คริปโตเคอร์เรนซี และ โทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจํานวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

bitkub-2022-769x90

ผลวิจัยใหม่ชี้ชาวสิงคโปร์มากกว่า 37% สนใจใช้คริปโตเพื่อชำระเงิน

bitkub-2022-768x90

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

ดูเหมือนว่าชาวสิงคโปร์มากกว่า 1 ใน 3 จะสนใจใช้ Cryptocurrency เพื่อการชำระเงินค่าสินค้าและบริการ อ้างอิงตามผลวิจัยล่าสุดจากแพลตฟอร์มการชำระเงินระดับโลก Worldpay

อย่างไรก็ตามเกือบครึ่งหนึ่งหรือประมาณ 47% ของผู้ตอบแบบสอบถามชาวสิงคโปร์กล่าวว่า พวกเขาไม่สนใจที่จะใช้สกุลเงินดิจิทัลสำหรับการชำระเงิน

จากการวิจัยพบว่ากลุ่มคน Gen Y หรือที่มักเรียกกันว่า Millenials ซึ่งเป็นผู้ที่เกิดในช่วงปี 1980 หรือครึ่งแรกของปี 1990 นั้นได้มีการชำระเงินด้วย crypto มากที่สุด โดย 58% ผู้คน GEN นี้มีการใช้งาน Crypto อยู่แล้วหรือสนใจที่จะใช้ Crypto ในขณะที่ 16% ของกลุ่มคนที่อยู่ใน Gen Baby boomer เปิดกว้างให้กับการชำระเงินด้วยคริปโต

bitazza-may-768x90

นอกจากนี้ผู้ตอบแบบสอบถามที่ยอมรับการชำระเงินด้วยคริปโต ยังชอบสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลาง (CBDC) เป็นอย่างมาก โดย 23% ชอบเงินสกุลเงินดิจิทัลที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล เปรียบเทียบกับผู้ตอบแบบสอบถามเพียง 11% เท่านั้นที่ต้องการใช้สกุลเงินดิจิทัลแบบส่วนตัว เช่น Bitcoin ในขณะที่ 29% ของ Gen Y และ 24% ของ Gen Z กล่าวว่า พวกเขาไม่มีความสนใจที่จะใช้ทั้ง CBDC และ Crypto

ผู้ตอบแบบสอบถามที่ต้องการใช้ cryptocurrency กล่าวว่า ปกติแล้วเป็นเพราะการกระจายอำนาจทำให้พวกเขามีอิสระทางเงินมากขึ้น ส่วนทางด้านผู้ตอบแบบสอบถามที่ต้องการใช้ CBDC กล่าวว่า เป็นเพราะสกุลเงินดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล

miningpro-may-768x90