<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

บอร์ด ก.ล.ต. โหวตไม่ต่ออายุงาน “รื่นวดี สุวรรณมงคล” นั่งเลขาธิการต่อ ด้วยคะแนน 6:4 เสียง

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

มีรายงานว่าที่ประชุมคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในวันนี้ มีมติ 6 ต่อ 4 เสียงไม่ต่ออายุงานของ นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล ในตำแหน่งเลขาธิการ ก.ล.ต. ที่จะครบวาระในวันที่ 1 พ.ศ. 2566 ที่จะถึงนี้

กรณีความขัดแย้งกันหนักในคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2565 ที่ผ่านมา ได้พิจารณาวาระการดำรงตำแหน่งของ น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. คนปัจจุบัน ซึ่งจะหมดวาระลงในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ได้ถกเถียงกันอย่างกว้างขวางในประเด็นเรื่องประสิทธิภาพในการทำหน้าที่และความเหมาะสม

สิ่งนี้ทำให้ในเวลาต่อมา บอร์ด ก.ล.ต. ได้มีการลงมติต่ออายุงานของ นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล ในตำแหน่งเลขาธิการ ก.ล.ต. โดยได้มีผู้ร่วมลงมติจำนวน 10 รายซึ่งประกอบด้วย 1.นายพิชิต อัคราทิตย์ ประธานกรรมการ 2.นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง 3.นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ ผู้แทนปลัดกระทรวงพาณิชย์ 4.นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

5.นายสุภัค ศิวะรักษ์ 6.นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย 7.นายวิพุธ อ่องสกุล 8.นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค 9.นายพรชัย ชุนหจินดา 10.นางสาวจารุวรรณ เฮงตระกูล

ก่อนหน้านั้นได้มีข่าวลือว่าบอร์ด ก.ล.ต. ได้มีการลงมติแบบไม่เป็นทางการโดยได้คะแนน 6 ต่อ 4 เสียงว่าจะไม่ต่ออายุงาน ซึ่งในวันนั้นคณะกรรมการ ก.ล.ต. รายหนึ่งชี้แจงว่าการประชุมมีการถกเถียงอย่างหนักเกี่ยวกับการต่ออายุการทำงานของ น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. คนปัจจุบัน เนื่องจากมีประเด็นด้านลบมากมายในหมู่นักลงทุนคริปโตเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดจากกระดานเทรด ZipMex ในช่วงที่ผ่านมา

อีกทั้งยังรวมถึงประเด็นขัดแย้งมากมายเกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ และ Bitkub ซึ่งเป็นปัญหาที่ติดค้างมากอย่างยาวนาน

อย่างไรก็ตามแหล่งข่าวรายหนึ่งระบุว่าทั้ง 3 ประเด็นดังกล่าว น่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้คณะกรรมการก.ล.ต.ลงมติไม่ต่อวาระการทำงานของนางสาวรื่นวดี ในตำแหน่งเลขาธิการ