<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

อนาคตใกล้แค่เอื้อม ! นักวิจัยสหรัฐฯ สร้าง AI คล้าย ChatGPT ที่สามารถอ่านใจคนได้

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

นักวิจัยจาก University of Texas at Austin ได้พัฒนาระบบ AI ที่สามารถตีความและสร้างโครงสร้างทางความคิดขึ้นมาใหม่ได้ โดยเมื่อไม่นานมานี้ นักวิจัยกลุ่มนี้ได้ทำการเผยแพร่งานวิจัยในนิตยสาร Nature Neuroscience โดยงานวิจัยนี้ เป็นการวิจัยการใช้ AI เพื่อแปลความคิดของมนุษย์ออกมาเป็นคำพูดแบบ Real-time ได้โดยไม่ต้องทำการผ่าตัด

ตามข้อมูลของนักวิจัย วิธีการที่ใช้ในการถอดความคิดออกมาเป็นคำพูดในปัจจุบันนี้ ยังจำเป็นต้องใช้วิธีการผ่าตัดฝังชิป ทั้งยังมีข้อจำกัดจากการที่สามารถ “ระบุได้เพียงชุดคำพูดหรือวลีสั้น ๆ เท่านั้น”

อย่างไรก็ตามกลุ่มนักวิจัยกลุ่มนี้ ทำการหลีกเลี่ยงข้อจำกัดดังกล่าว ด้วยการฝึกโครงข่ายประสาทเทียมให้ทำการถอดรหัสสัญญาณการสร้างภาพด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กเชิงฟังก์ชัน (fMRI) จากส่วนต่างๆ ของสมองมนุษย์ไปพร้อมกัน

ในการทำการทดลอง นักวิจัยจะให้ผู้เข้ารับการทดสอบทำการฟังรายการพ็อดแคสต์เป็นนานหลายชั่วโมง ขณะที่เครื่อง fMRI ทำการบันทึกกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในสมอง จากนั้นข้อมูลผลลัพธ์ที่ได้จะถูกนำไปใช้ในการฝึกระบบกับรูปแบบการคิดเฉพาะของผู้ใช้งานแต่ละราย

หลังจากทำการฝึกฝน ผู้เข้ารับการทดสอบจะถูกตรวจสอบกิจกรรมการทำงานของสมองขณะที่กำลังฟังพ็อดแคสต์ ดูภาพยนตร์สั้น และจินตนาการถึงเรื่องเล่าต่าง ๆ ในช่วงการทดลองนี้ ก่อนที่ระบบ AI จะป้อนข้อมูล fMRI ของผู้เข้ารับการทดสอบและถอดรหัสสัญญาณออกมาเป็นรูปแบบภาษาแบบ Real-time

ตามข้อมูลจากข่าวประชาสัมพันธ์ของ University of Texas at Austin, AI ระบบนี้สามารถทำนายรูปแบบภาษาได้ถูกต้องถึง 50% แต่อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์ที่ได้นั้นคงยังไม่แน่นอน โดยนักวิจัยได้ออกแบบ AI ให้สามารถถ่ายทอดได้เพียงความคิดที่คนทั่วไปกำลังคิดอยู่เท่านั้น ไม่สามารถอ่านความคิดที่กำลังคิดขณะนั้นอยู่ได้

การวิจัยนี้ จึงเป็นการยืนยันว่า AI ยังไม่สามารถแทรกซึมเข้าสู่ความคิดของมนุษย์ได้ในขณะนี้


ที่มา: Cointelegraph