<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นปรับปรุง พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ เพิ่มความปลอดภัยให้กับนักลงทุน

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการเกี่ยวกับการปรับปรุง พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ เพื่อให้การกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลเหมาะสมตามลักษณะความเสี่ยงของสินทรัพย์ดิจิทัลแต่ละประเภทซึ่งสอดคล้องกับการกำกับดูแลในต่างประเทศ

ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการประชุมครั้งที่ 13/2566 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 มีมติเห็นชอบหลักการในการปรับปรุงพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 (พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ) เพื่อให้การกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งการออกและเสนอขายในตลาดแรก และการประกอบธุรกิจในตลาดรอง ภายใต้ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ให้มีความเหมาะสมตามลักษณะและความเสี่ยงของสินทรัพย์ดิจิทัลแต่ละประเภทด้วยวิธีที่เป็นสากล และสอดคล้องกับการกำกับดูแลในต่างประเทศ

ก.ล.ต. จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการปรับปรุง พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

(1) การปรับปรุงนิยามสินทรัพย์ดิจิทัล จากเดิมที่มีการกำหนดแยกเป็นคริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัล ให้หมายความถึง คริปโทแอสเซท (crypto asset)** ซึ่งถูกสร้างโดยมีการใช้วิธีการเข้ารหัสในการคุ้มครองข้อมูล (cryptography method) และมีการใช้กลไกของทคโนโลยีแบบกระจายศูนย์ (Distributed Ledger Technology: DLTs) และให้อำนาจคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดประเภทสินทรัพย์ดิจิทัลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลได้ (positive list) 

(2) การปรับปรุงหลักการกำกับดูแลการออกและเสนอขายสินทรัพย์ดิจิทัลในตลาดแรก ให้สอดคล้องกับขอบเขตสินทรัพย์ดิจิทัลที่จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลซึ่งไม่มีลักษณะของการระดมทุนและไม่มีความคาดหวังความสำเร็จของโครงการหรือคำนึงถึงคุณสมบัติของผู้รับผิดชอบในการดำเนินโครงการแล้ว โดยกำหนดให้การออกและเสนอขายต้องมีการเปิดเผยข้อมูลผ่านการขึ้นทะเบียนกับสำนักงาน ก.ล.ต. แทนการได้รับอนุญาต พร้อมทั้งยกเลิกการกำหนดให้ต้องเสนอขายผ่านผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ( ICO portal) ทั้งนี้ เพื่อให้การกำกับดูแลในการเสนอขายมีความเหมาะสมกับความเสี่ยงของสินทรัพย์ดิจิทัลที่ออกเสนอขาย

สำหรับในส่วนของการกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ก.ล.ต. ยังคงหลักการเดิมตามที่ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ กำหนด โดยกำกับดูแลผ่านการให้ใบอนุญาตและกำหนดหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจ เพื่อเป็นการให้ความคุ้มครองผู้ซื้อขายเช่นเดิม

(3) การปรับปรุงและแก้ไขหลักการในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ปรับปรุงการกำกับดูแลบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ , บทกำหนดโทษและอายุความในการดำเนินคดี เพื่อให้การกำกับดูแลมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุง พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ดังกล่าวบนเว็บไซต์ ก.ล.ต https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=939  และระบบกลางทางกฎหมาย https://law.go.th/  ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: [email protected] หรือ [email protected] จนถึงวันที่ 23 ตุลาคม 2566

 ที่มา : กลต